|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4

Op 11 juli jl. heeft de PvdA een vervolggesprek gehad met Elly van Vliet (clustermanager bij Laurens). Eén van de onderwerpen die de revue passeerde betreft het thema ‘tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4’ (hierna: ZZP4).

Op 30 juni jl. stond in de Schakel een artikel omtrent de start van de nieuwbouw van Laurens Borgstede. Met de nieuwbouw worden 99 appartementen gerealiseerd voor bewoners. Echter komen senioren die een ZZP4 indicatie hebben niet meer in aanmerking voor een plek in de nieuwbouw.

Hoe werkt dat? Bij een aanmelding wordt er op basis van de Wet Langdurige Zorg (hierna: WLZ) door het Centrum Indicatiestelling Zorg (hierna: CIZ) getoetst of betrokkene in aanmerking komt voor langdurige zorg.  Op basis van de zorgvraag van betrokkene wordt een zorgprofiel (ook wel een indicatie genoemd waarin staat welke zorg betrokkene nodig heeft) samengesteld. De zorgprofielen zijn onderverdeeld in verschillende pakketten (ZZP1 tot en met ZZP10 waarvan 1 tot en met 3 niet meer bestaan) die afhankelijk van de soort zorg toegekend worden.

ZZP4 pakketten zijn bedoeld voor mensen die een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, een psychische stoornis of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap hebben[1] en aangewezen zijn op 24 uur zorg per dag. De locatie Laurens Borgstede was één van de verzorgingstehuizen waar betrokkenen met een ZZP4 indicatie terecht konden. Met de nieuwbouw komen enkel mensen met een ZZP5 (Beschermd wonen met intensieve dementiezorg) en ZZP6 (Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging) in aanmerking voor huisvesting. Dit betekent dat mensen met een ZZP4 indicatie langer thuis moeten blijven wonen en aangewezen zijn op mantelzorgers of thuiszorg.

De PvdA Barendrecht voelt zich geroepen om extra aandacht te geven aan deze doelgroep aangezien het om kwetsbare senioren gaat die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. In het kader hiervan heeft de fractie van de PvdA een aantal vragen aan de wethouder:

  1. Heeft u zicht op de omvang van deze doelgroep die een ZZP4 indicatie heeft?
  2. Kunt u aangeven wat er gedaan wordt om deze doelgroep te helpen om een passende woning te vinden?

Een geclusterde woonvorm waarbij een groep mensen met dezelfde behoeften bij elkaar wonen met een gemeenschappelijke ruimte en huiselijke sfeer is een mogelijke optie voor deze doelgroep aangezien deze woonvorm niet alleen de mogelijkheid biedt om zelfstandig te wonen maar ook hulp aan elkaar te vragen waar nodig. In het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gepubliceerd op 4 juli jl. door de minister van VWS[2] staat bij actielijn 4 dat er “tot en met 2030 170.000 nultredenwoningen en 80.000 geclusterde woningen gebouwd gaat worden. Daarnaast zullen voor mensen met een zwaardere zorgvraag tot 2031 50.000 geclusterde vormen op basis van Wiz-zorg thuis worden gebouwd (verpleegzorgplekken). Hierbij wordt rekening gehouden met extra verpleegzorgplekken die de komende jaren al zijn voorzien in verpleeghuizen

  • Kan de wethouder aangeven of er plannen zijn om meer clusterwoningen te gaan bouwen in Barendrecht en zo ja, waar en om hoeveel woningen gaat het?
  • Zo nee, kan de wethouder aangeven of hij bereid is om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen geclusterde huisvesting een plek te geven in de plannen. Het liefst in de directe omgeving van voorzieningen?
  • Is de wethouder bereid om concreet te onderzoeken of rondom bestaande voorzieningen (ontmoetingsplekken, winkels, etc.) geclusterde woonvormen zijn toe te voegen?

In afwachting van de reactie van de wethouder verblijven wij.


De beantwoording van de schriftelijke vragen door de wethouder treft u hieronder:

569463-Brief-wethouder-De-Hoop-inza

Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. De PvdA wacht de nieuwe woonvisie met daarin specifieke aandacht voor wonen en zorg af en de concrete plannen die daaruit voortvloeien.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *