|

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent project ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’

De PvdA heeft 10 juni jl. een vruchtbaar gesprek gehad met Tonia Ruybroek (directeur-Bestuurder KijkopWelzijn) en Steven Schaap (coördinator Jeugd- en Jongerenwerk en Buurtsportcoach). Tijdens het gesprek is de projectopdracht ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’ besproken. Dit project was tijdens de coronacrisis door de wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid mevrouw Roopram in samenwerking met KijkopWelzijn geïnitieerd. Het doel was om ambulant jongerenwerkers op straat in te zetten die het gesprek aangingen met overlastgevende groepen jongeren. Op basis van het gesprek kon hulp aangeboden worden in de vorm van bijvoorbeeld coaching of door (maatschappelijke) activiteiten voor hen te organiseren.

In de brief van 24 november 2021 met kenmerk 426194 heeft de toenmalige wethouder mevrouw Roopram een korte evaluatie met betrekking tot dit project gegeven. De conclusie uit de tussenevaluatie is als volgt:

  • Goed bereik en verbinding met de jongeren.
  • Veel nieuwe (hang) groepen in beeld. Overlastgroepen worden doorverwezen naar minder overlast gevende locaties.
  • Een goede koppeling en balans tussen het ambulant jongerenwerk inzet in combinatie met reguliere activiteiten (en reguliere subsidie) en inzet vanuit preventief jeugdbeleid. Vooralsnog is ons advies om niet verder te intensiveren op ambulant en deze verhouding voor 2022 te continueren
  • Het missen van een overzicht van overlastmeldingen van de hotspots en jeugd aanverwante vragen. Hierdoor is een externe meting van overlastmeldingen jeugd (en een mogelijke daling) niet inzichtelijk. Het advies om te kijken naar een gemeentelijke systeem van monitoring, waaronder ook de overlegstructuur ‘Veilig’ zoals vroeger belegt weer nieuw leven in te blazen.

Met betrekking tot het hiervoor genoemde heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Wordt het project ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’ vervolgd?
  2. Bij punt D wordt aangegeven dat er geen overzicht is van overlastmeldingen van hotspots en jeugd aanverwante vragen met als gevolg dat er geen inzicht is in een externe meting van overlastmeldingen jeugd (en een mogelijke daling). Het advies is dan ook om te kijken naar een gemeentelijke systeem van monitoring, waaronder ook de overlegstructuur ‘Veilig’ zoals vroeger belegt weer nieuw leven in te blazen. Gaat het college mee in dit advies? Zo ja, kunt u aangeven op welke termijn de overlegstructuur weer opgepakt kan worden?
  3. Verder hebben inwoners de mogelijkheid om op de website van gemeente Barendrecht middels het formulier ‘Melding overlast en vandalisme’ een melding te maken van overlastgevende jongeren. Hoe verloopt het proces achter dit meldpunt? Wie is aanspreekpunt bij dit meldpunt en hoe vindt afstemming en terugkoppeling plaats na een melding? Tot slot nog de vraag of er afstemming plaatsvind met KijkopWelzijn en zo ja, hoe is deze vormgegeven?

De beantwoording van de vragen door wethouder L van der Linden kunt u hieronder terug vinden.

541413-Antwoordbrief-wethouder-V.d.-Linden-inzake-vragen-PvdA-Overlegstructuur-Veilig-en-meldpunt-overlastgevende-jongeren

Op 13 oktober 2022 heeft de PvdA aanvullende vragen gesteld aan de wethouder.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *