|

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent de inclusieve arbeidsmarkt

Op 1 juli heeft PvdA Barendrecht een vervolg gesprek gevoerd met de heer Rob Pereira, voorzitter van de vereniging Impuls & Woortblind, tevens kinderarts met specialisme ADHD. Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. De vereniging streeft een samenleving na waarin deze doelgroep volwaardig mee kan doen. Dit doet de vereniging, in samenwerking met andere patiëntenverenigingen binnen heel Europa, onder andere door voorlichting te geven aan betrokkenen en werkgevers, door wetenschappelijk onderzoek te doen, het onderling contact te bevorderen tussen betrokkenen via ADHD-cafés (café de Pimpelaer in Barendrecht), de belangen te behartigen middels het voeren van campagnes en de positie van deze doelgroep te versterken in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector. Ook wordt er ondersteuning geboden aan mensen die met ADHD-eigenschappen willen gaan ondernemen. Hierbij wordt er vooral gekeken naar welke rol ADHD binnen de onderneming kan spelen.

Ondanks de vele initiatieven van de vereniging om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteuning te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving is er nog  werk aan de winkel. Er doen zich vele lastige situaties en dilemma’s voor.

Een van de problemen die zich voordoet is dat het voor een deel van de mensen met ADHD en/ of autisme lastig is om de juiste baan in een bedrijf of organisatie te vinden. Die last zit hem vaak in het negatieve zelfbeeld of de manier van reageren naar werkgevers.  Ook de onbekendheid met wat ADHD precies betekent leidt tot een stigma: veel mensen schromen om het te zeggen omdat zij denken dat de werkgever hen dan niet zal aannemen.  Het is echter juist belangrijk om mensen met neurodiversiteit (verschillen tussen de breinen en dus verschillende manieren van denken en leren) in een bedrijf te hebben want hoe meer diverse meningen en creatieve breinen er zijn, hoe beter je kan samenwerken, aldus Rob Pereira.

Als belangenorganisatie wil de vereniging Impuls & Woortblind benadrukken dat medewerkers met ADHD en andere neurodiversiteiten een grote aanwinst kunnen betekenen voor een organisatie. Per definitie denken ze ‘out of the box’ en zijn ze creatief en origineel. Maar om zich veilig te kunnen voelen is het wel belangrijk dat een werkgever begrijpt wat neurodiversiteit is.

De PvdA Barendrecht voelt zich geroepen om extra aandacht te geven aan de vraag hoe wij samen een inclusieve arbeidsmarkt kunnen realiseren. In het kader hiervan heeft de fractie van de PvdA een aantal vragen aan de wethouder.

Banenafspraak[1]

 1. Hoeveel banen zijn er binnen de gemeente en/of regio gerealiseerd in het kader van de banenafspraak?
 2. Hoeveel banen zijn dat bij de gemeentelijke en/of regio-organisatie?
 3. Hoeveel van deze banen zijn tijdelijk en hoeveel zijn er vast?

Doelgroep jongeren buiten beeld

 1. Heeft de gemeente zicht op de omvang van de doelgroep die er niet in slaagt om zelfstandig aan het werk te komen, maar ook niet in aanmerking komt voor de banenafspraak?
 2. Hoe is de leeftijdsopbouw van deze groep?
 3. Wat wordt er wel gedaan om deze doelgroep te helpen met het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt?

Gemeentelijke inkoop

 1. Koopt de gemeente in bij de eigen werkvoorziening?
 2. En koopt die alle diensten in, die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen? Zo nee, welke diensten niet en waarom niet?

Sociaal verantwoord ondernemen

 1. Doet de gemeente alleen zaken met bedrijven die een sociale onderneming zijn?[2]
 2. Wordt social return on investment (ROI) toegepast in de inkoopvoorwaarden?
 3. Wordt bij de oplevering van harde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een rotonde, ook gekeken of er is bijgedragen aan sociaal ondernemen?
 4. Heeft de gemeente zicht op de bedrijven, die sociaal ondernemen (bedrijven die voldoen aan of voor een groot deel voldoen aan SROI, sociaal ondernemen, PSO-ladder )? En op de slechte?
 5. Kunnen we deze sociale ondernemingen, die voldoen aan SROI en MVO, met een speciaal daarvoor in het leven geroepen prijs in het zonnetje zetten? En zou zo’n prijs niet helpen om de minder sociale ondernemingen te stimuleren hun leven te beteren?
 6. Wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen en de PSO-ladder opgenomen in de vestigingsvoorwaarden voor ondernemingen in onze gemeente? Zo nee, kan dat alsnog gebeuren?
 7. Worden sociale ondernemingen ondersteund met bijvoorbeeld leningen of met barterovereenkomsten? Zo nee, kunnen we dit invoeren?

In afwachting van de reactie van de wethouder verblijven wij.


[1] In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.

[2] Een gemeente mag werken met voorbehouden opdrachten. Dit wordt ook wel inbesteden genoemd en mag bij ondernemingen, waar meer dan 30% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Grotere opdrachten kun je ook per parceel gunnen. Dit heet sociaal inkopen.

De beantwoorden van de vragen door de portefeuillehouder kunt u hieronder terugvinden:

564295-brief-wethouder-De-Hoop-inzake-beantwoording-schrifteli

Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. De PvdA zal dit onderwerp met aandacht blijven volgen vanwege de volgende redenen:

 1. De wethouder geeft aan dat het creëren van extra garantiebanen nog een uitdaging is vanwege de aanhoudende coronacrisis;
 2. De gemeente Barendrecht is voornemens om de BAR te ontvlechten. Dit zal ook gevolgen hebben voor de realisatie op het quotum banenafspraak;
 3. Barendrecht heeft een wens voor een sociale werkvoorziening en is de mogelijkheden aan het onderzoeken naar de haalbaarheid hiervan en wat hiervoor nodig is;
 4. Barendrecht is op dit moment niet zo ver om de PSO-ladder op te laten nemen in de vestigingsvoorwaarden voor ondernemingen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *