De nieuwe omgevingswet en de rol van de Raad

Tijdens de verdiepingssessie op 24 januari jl. is uitgebreid besproken hoe de implementatie van de Omgevingswet succesvol kan verlopen. Een centraal punt van discussie was de cruciale rol van de gemeenteraad in het bevorderen van samenwerking, zowel met burgers als tussen ambtenaren. Deze sessie richtte zich met name op het benadrukken van de sleutelrol die de raad speelt bij het sturen op de gewenste doelen van de wet.

Takenverdeling:

Met de invoering van de Omgevingswet veranderen de taken van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders (hierna: het College). De Raad krijgt de taak om een langetermijnvisie en regels voor de leefomgeving vast te stellen, bekend als de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze documenten bepalen onder andere waar gebouwd mag worden en welke regels daarbij gelden. Het College beoordeelt vervolgens de vergunningsaanvragen voor bouwprojecten aan de hand van deze regels.

Samenwerking met de gemeenschap:

Onder de nieuwe Omgevingswet krijgen burgers een grotere rol in beslissingen over hun eigen leefomgeving. Dit betekent dat de Raad en het College intensiever moeten samenwerken met de gemeenschap, vooral bij grote projecten zoals woningbouw. Het gaat niet alleen om het bouwen van huizen, maar ook om het creëren van een prettige leefomgeving met bijvoorbeeld parken en ontmoetingsplekken. Om dit doeltreffend te kunnen realiseren, kunnen hulpmiddelen zoals een ‘participatietoolkit’ van onschatbare waarde zijn. Daarmee kunnen raadsleden direct met mensen praten en hun ideeën meenemen in de plannen. Het is dus essentieel dat mensen niet alleen geïnformeerd worden via brieven, maar ook actief betrokken worden bij besluitvorming over hun leefomgeving.

Samenwerking tussen ambtenaren:

Om de Omgevingswet succesvol te implementeren, is nauwe samenwerking en kruisbestuiving tussen ambtenaren van verschillende vakgebieden essentieel. De wet heeft niet alleen betrekking op de fysieke omgeving, maar ook op de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit vraagt om effectieve samenwerking tussen ambtenaren met diverse expertisegebieden. De gemeenteraad kan hierbij een leidende rol spelen door transparantie en openheid binnen de gemeentelijke organisatie te bevorderen. Ook het stellen van kritische vragen over de interne samenwerking tussen afdelingen en het stimuleren van een cultuur van kennisdeling en samenwerking zijn van belang. Daarnaast dient de raad toezicht te houden op de interdisciplinaire aanpak om te garanderen dat deze leidt tot betere resultaten en het behalen van de doelstellingen van de Omgevingswet.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *