Voorlichtingsavond windmolens locatie Vaanplein

Op 28 juni jl. heeft de gemeente Barendrecht een voorlichtingsavond georganiseerd omtrent windenergie Vaanplein. Het doel van deze bijeenkomst was om belanghebbenden bij te praten omtrent het milieueffectenonderzoek (MER) en input op te halen omtrent de wenselijkheid van de windturbines op de door het provincie aangewezen locaties.

Om de doelstellingen met betrekking tot energie en klimaat die gemaakt zijn door Nederland en Europa te kunnen realiseren heeft de provincie Zuid-Holland de opgave om 735,5 megawatt (MW) aan windturbines te plaatsen. In het beleid van de provincie wordt in het jaar 2017 het knooppunt Vaanplein in Barendrecht als één van de gebieden benoemd waar de ontwikkeling van windmolens is toegestaan. De afweging om hier windmolens te plaatsen is gemaakt aan de hand van landschappelijke waarden (zoals verkavelingen, oude waterlopen, bodemschatten of soortenrijkdom van planten en dieren), ruimtelijke kwaliteit (voorbeelden van ruimtelijke kwaliteiten zijn het aanleggen of verbeteren van groenvoorzieningen, recreatievoorzieningen, het opknappen van cultureel erfgoed, het verbeteren van de openbare ruimte, enz.) en voorwaarden vanuit de windturbine zoals voldoende wind.

Er zijn vijf fasen in een windenergieproject namelijk: (1) In de voorkenningsfase wordt door de gemeente en provincie beleid ontwikkelt over klimaat- en energiedoelstellingen. (2) In de verkenningsfase worden belanghebbenden bij het project betrokken en wordt er tevens een toetsingskader opgesteld waarbij getoetst wordt of het realiseren van windenergie haalbaar is. (3) In fase drie ook wel de planfase genoemd, vraagt de initiatiefnemer medewerking aan de gemeente om onder andere aanvullende onderzoeken (MER) te doen. (4) In de realisatiefase worden de bouw- en onderhoudswegen en de windturbines gerealiseerd en (5) in de exploitatie en beheerfase zorgt de eigenaar van het windpark voor onderhoud en beheer en de gemeente controleert of aan alle milieu- en veiligheidsregels wordt voldaan. Op dit moment wordt vanuit de gemeente Barendrecht uitvoering gegeven aan o.a. een plan-MER-procedure en het bestemmingsplan.

Het plaatsen van windturbines is een gevoelig onderwerp omdat meerdere belangen een rol spelen. De fractie van de PvdA vindt het daarom belangrijk dat deze inloopavonden door de gemeente Barendrecht georganiseerd worden om burgers op meerdere momenten de mogelijkheid te bieden om hun zienswijze te geven. Tijdens de inloopavond konden belanghebbenden met vragen omtrent onder andere geluid, slagschaduw, gezondheid en ecologie terecht bij het adviesbureau Bosch & Van Rijn die momenteel bezig is om de milieueffecten van dit project te onderzoeken. Daarnaast konden zij visueel drie opstellingsvarianten bekijken om een indruk te krijgen hoe de windturbines zichtbaar zullen zijn. De gevisualiseerde windturbines zijn terug te bekijken op deze website.

Heeft u de inloopavonden gemist en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u op deze website terecht voor meer informatie en aanvullende data voor inloopavonden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *