Symposium over het Sociaal Domein

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en kennisinstituut Movisie, organiseerde op donderdag 13 juni een symposium over het sociaal domein. Het evenement bracht beleidsmakers, dienstverleners en andere betrokkenen samen om te bespreken hoe gemeenten hun inwoners tijdig kunnen bereiken en helpen, en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat inwoners zich gehoord en gezien voelen. Het symposium werd goed bezocht en leverde waardevolle inzichten op voor de praktijk.

Tijdens het symposium werd ingegaan op de vraag waarom een aanzienlijke groep mensen die hulp of ondersteuning nodig heeft, nog steeds niet wordt bereikt. Dit kan leiden tot verdere problematisering van hun situatie en het vergroten van bestaande ongelijkheden. Bovendien draagt dit bij aan een toenemend wantrouwen in de overheid. Het SCP heeft onderzocht waarom gemeenten en dienstverleners niet alle inwoners bereiken die in aanmerking komen voor ondersteuning in het sociaal domein en wat gemeenten kunnen doen om deze mensen beter te bereiken.

Belangrijkste bevindingen

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen met hulpbehoeften niet worden bereikt door de huidige ondersteuningsstructuren. Dit leidt vaak tot een verergering van hun problemen en een toename van ongelijkheid. Daarnaast zorgt dit ook voor een groeiend wantrouwen richting de overheid. Het kwalitatieve onderzoek, uitgevoerd in drie anoniem gebleven gemeenten, toont aan dat de oorzaken van dit probleem divers zijn en liggen op verschillende niveaus: maatschappelijk, bestuurlijk en op het niveau van de dienstverlening.

Uitdagingen voor Gemeenten

Een belangrijke bevinding is dat gemeenten vaak uitgaan van de aanname dat mensen die hulp nodig hebben, hier altijd zelf om zullen vragen. Hierdoor is de dienstverlening vaak ingericht als een passief loket. Echter, mensen met complexe problemen vragen niet altijd zelf om hulp. Daarnaast worden hulpverleners beperkt door starre regels en hebben ze vaak onvoldoende tijd en middelen om actief op mensen af te stappen. Personeelstekorten en de drang om kosten te besparen bemoeilijken de situatie verder.

Aanbevelingen voor verbetering

Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten gemeenten actief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben, in plaats van te wachten tot zij zelf om hulp vragen. Dit vraagt om een proactieve benadering en een realistische visie op de behoeften van inwoners. Gemeenten moeten zich richten op het bereiken van mensen die niet vanzelf de weg naar ondersteuning vinden. Dit kan door de dienstverlening niet alleen via een loket aan te bieden, maar ook door hulpverleners de ruimte te geven om op mensen af te stappen en samen te werken met netwerkpartners in het sociaal domein.

Een effectieve lokale visie moet breed gedragen worden door hulp- en dienstverleners en duidelijk gecommuniceerd worden naar inwoners. Bovendien moet het sociaal domein flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes, waarbij de ervaringen van zowel hulpverleners als de mensen die ondersteuning ontvangen worden meegenomen.

De inzichten die zijn opgedaan zullen dienen als waardevolle input voor het verder ontwikkelen van beleid en praktijk in het sociaal domein.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *