Beëdiging tot raadslid van de gemeente Barendrecht

Op 30 maart jl. ben ik als nieuw inkomend lid van de raad van de gemeente Barendrecht beëdigd. Als nieuwkomer in de raad was het ontzettend spannend om dit voor het eerst mee te maken. Het lijkt mij in deze bijdrage wel leuk om met jullie de procedure van benoeming tot volksvertegenwoordiger te delen.  Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden trof ik met betrekking tot de procedure de volgende informatie aan:

De gemeenteraad heeft de taak om het verloop van de verkiezingen te onderzoeken. Dit betekent dat de raad belast is met het doen van een onderzoek naar de geloofsbrieven en het proces-verbaal van het centraal stembureau.

In de gemeente Barendrecht heeft een openbare zitting op 21 maart 2022 plaatsgevonden waarop onder andere het verkiezingsuitslag werd vastgesteld. Er zijn 1205 stemmen uitgebracht op de PvdA. Dit betekent dat de PvdA daarmee 1 zetel heeft gekregen. Daarnaast werd bekend gemaakt dat Tina Jakoeb met 546 voorkeurstemmen gekozen is als raadslid. Via deze link kan je de zitting terugkijken.

Hoe werkt het in de praktijk?

Als de stemmen zijn geteld en de zetels over de lijsten zijn verdeeld, worden de kandidaten uiterlijk op de derde dag na de verkiezingsuitslag schriftelijk op de hoogte gesteld van hun benoeming. Nadat de kandidaat haar benoeming schriftelijk heeft aanvaardt, wordt er een onderzoek ingesteld naar de geloofsbrieven van de kandidaat. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de raad in oude samenstelling tot en met dinsdag 29 maart 2022 de tijd voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Vanuit de raad wordt een commissie benoemd die onderzoekt of de door de voorzitter van het centraal stembureau benoemde kandidaten ook voldoen aan de vereisten uit de Gemeentewet. Een geloofsbrief bestaat uit de schriftelijke bewijsstukken die door mij aan de raad moest worden overlegd waaruit moet blijken dat ik op wettige wijze gekozen ben en dat er tegen mijn verkiezingen geen bezwaren zijn. Het betreft de volgende stukken:

  1. een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die ik bekleed,
  2. een uittreksel uit de basisregistratie personen met mijn woonplaats, geboorteplaats en -datum,
  3. en stukken waaruit blijkt dat ik ingezetene ben van de gemeente Barendrecht, de leeftijd van achttien jaar heb bereikt en niet uitgesloten ben van het kiesrecht.

Uiterlijk 27 dagen na de stemming dient het besluit te worden genomen of de gekozene wordt toegelaten.

Op basis van de Tijdelijke wet treden de leden van de raad met ingang van de woensdag daarna af (in 2022 is dit woensdag 30 maart). Voor die tijd moet het onderzoek zijn afgerond en moet omtrent de toelating van de nieuw gekozen leden zijn besloten. Zie hieronder het besluit tot toelating als lid van de raad van de gemeente Barendrecht.

Mededeling-inzake-toelating-lid

Doorgaans zal de oude raad een dag eerder voor het laatst bijeenkomen, dus in 2022 op dinsdag 29 maart. Via deze link kan je de zitting terugkijken. Tijdens deze openbare vergadering werd onder andere de bevindingen van het onderzoek van de geloofsbrieven bekend gemaakt van de nieuw gekozen leden.

Vervolgens moet de raad voor de eerste maal in nieuwe samenstelling bijeenkomen op de dag met ingang waarvan de leden van de raad in oude samenstelling aftreden. Dit is in 2022 woensdag 30 maart. Wanneer er geen bezwaren zijn tegen het lidmaatschap van de kandidaat moet tijdens die eerste zitting de beëdiging van de aanwezige leden, ook degenen die hiervoor al zitting hadden in de raad, plaatsvinden. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, moeten bij een volgende vergadering de eed of belofte afleggen. Het is dus niet mogelijk dat de oude raad en de nieuwe raad op dezelfde dag bijeenkomen voor zowel het geloofsbrievenonderzoek als de beëdiging. Via deze link kun je de zitting terugkijken. Tijdens deze openbare vergadering werd voorafgaande aan de vergadering waarin de wethouders en raadsleden worden geïnstalleerd (op 7 april 2022 in de gemeente Barendrecht) een commissie van onderzoek der geloofsbrieven en stemopneming ingesteld.

Zie hieronder een video van de beëdiging

Voor het uitoefenen van het ambt van raadslid ontvang ik een beloning en een aantal vergoedingen. Zie hieronder wat de arbeidsvoorwaarden zijn voor een raadslid.

Arbeidsvoorwaarden-raadsleden

Na mijn beëdiging als raadslid volgende er een introductieweekend (1 en 2 april) in Oostvoorne om nader kennis te maken met andere collega’s.

Op 1 april stond twee buitenactiviteiten op het programma. Bij de eerste activiteit moesten wij tijdens een boswandeling een vragenlijst beantwoorden waarmee er punten gescoord kon worden. Tijdens de tweede buitenactiviteit werd vooral gekeken in hoeverre leden in staat waren om met elkaar samen te werken om tot een goed resultaat te komen. De dag werd afgesloten met een inleiding door prof. dr. Zeger van der Wal op het thema integriteit.

De tweede dag stond in het teken van een inhoudelijk programma waarbij een aantal onderwerpen zoals onder andere de rollen en instrumenten van de raad, processen en besluitvorming de revue passeerden. De dag werd afgesloten met een gezellige lunch.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *