PvdA stelt schriftelijke vragen inzake de voortgang compensatie slachtoffers toeslagenaffaire

In het kader van het toeslagenschandaal werd op 25 januari 2022 het initiatief genomen door de PvdA om de motie “hulp aan toeslagenouders” in te dienen. In Barendrecht waren destijds 200 ouders slachtoffer van de toeslagenaffaire. Niet alleen kregen gedupeerden in Barendrecht te maken met een veelheid aan loketten maar was er ook dringend behoefte aan extra begeleiding en hulp om een nieuwe start te kunnen maken.

In de motie werd het college onder andere verzocht om (1) een operationeel team per 11 maart 2022 in te richten, (2) een adviesgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen in te richten die kennis actief en passief met het operationeel kan team delen, (3) praktische ondersteuning te verlenen aan de doelgroep om tot oplossingen te komen zoals hulp bij het invullen van formulieren, gegevens verzamelen etc. (voor de inhoud van de motie kunt u hier klikken).

Sinds de aanvaarding van de motie is de wethouder voortvarend aan de slag gegaan om zaken die uit de motie voortvloeien te realiseren. Echter publiceerde de NOS op woensdag 18 januari 2023 dat de compensatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire tot 2030 kan duren. Verder vermeldt het ministerie van Financiën in het 12e voortgangsrapportage over de hersteloperatie toeslagen dat er knelpunten zijn en dat er onvoldoende capaciteit is om alle aanmeldingen binnen de wettelijke termijn te beoordelen. In het kader hiervan is de fractie van de PvdA benieuwd naar de stand van zaken in Barendrecht. De fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder:

In de wethoudersbrief van 9 april 2021 staat beschreven dat inwoners zich tot 1 januari 2024 kunnen melden om aangemerkt te worden als gedupeerde. Een volgende wethoudersbrief gaf aan dat op 16 juni 2022 de gemeente Barendrecht 233 mogelijk gedupeerden telde, waarvan 59 inwoners actieve hulp ontvingen. Op 5 augustus 2022 waren dit er al weer 62.

1. Hoeveel inwoners hebben zich sinds deze periode gemeld als gedupeerde en hoeveel gedupeerden van de toeslagenaffaire telt onze gemeente vandaag de dag?

2. Hoeveel inwoners maken gebruik van de actieve ondersteuning van het hulpteam Toeslagenaffaire?

3. Welke verklaring heeft het college voor deze groei?  Ligt dit aan verbeterde zichtbaarheid of toegankelijkheid en hoe heeft het college dit gerealiseerd? (Het college gaf namelijk aan te werken aan de zichtbaarheid van de aangeboden hulp).

4. Hoeveel groei verwacht het college in het aantal aangemelde gedupeerden tot 1 januari 2024?

In Rotterdam werd verwacht dat niet alle gedupeerden zouden worden bereikt via de telefoon. Om dit te voorkomen bedacht de gemeente Rotterdam de volgende oplossing: deurbezoeken. Zo bereikten deze gemeente inwoners die de hulp wel konden gebruiken, maar deze nog niet kregen. Deze laagdrempeligheid werd beloond met positieve reacties over de efforts van de gemeente.

5. Wat wordt er in Barendrecht gedaan met inwoners die niet worden bereikt of geen gehoor hebben gegeven (ongeacht of de inwoners hulp willen of niet), maar waarvan wel bekend is dat ze gedupeerden zijn?

6. Hoe kijkt het college naar het al uitgevoerde idee vanuit Rotterdam?

Uit brieven van het college blijkt dat de hulpteams erg succesvol zijn. Echter benadrukt de verlenging van het hulpteam Toeslagenaffaire tot en met 2025 dat het gaat om een langdurig proces (30 augustus 2022). Daarnaast verwacht het college een toename in de vraag naar nazorg.

7. Waaruit blijkt het succes van de hulpteams?

8. Bij hoeveel gezinnen is de hulpverlening al stopgezet en is een gezin (naar eigen zeggen) succesvol geholpen?

9. Wanneer wordt er vastgesteld/geconstateerd dat een gezin niet meer hulpbehoevend is? Welke gevolgen zitten hieraan vast?

10. Van hoeveel gezinnen wordt er verwacht dat de zorg langdurig zal aanhouden (dus ook na 2025)?

11. Is deze verlenging tot en met 2025 van het hulpteam genoeg om alle gedupeerde Barendrechters te helpen?

12. Wat houdt de nazorg voor gedupeerde in? Hoelang en door wie zal dit gegeven worden (ook wanneer dit langer nodig is dan dat het hulpteam kan bieden)?

13. Welke gevolgen heeft de BAR ontvlechting op dit hulpteam? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen de hulpteams die BAR breed te werk gaan?

Ook kaart het college in de brief van 30 augustus 2022 de driegesprekken aan, waarbij er een gesprek plaatsvindt tussen ouder, gemeente en de belastingdienst. In een wethoudersbrief van zomer 2022 wordt aangegeven dat deze gesprekken kunnen zorgen voor een piekbelasting bij de hulpteams, als gevolg van de vergrote rol van de gemeente in de herijking van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Door de verwachte vraag van één op de drie ouders werd dus uitgegaan van een eventuele hogere belasting van de hulpteams. Uit toen lopend onderzoek zou nog blijken of dit klopte en hoe dit opgevangen zou worden.

14. Wat zijn tot nu toe de resultaten van deze driegesprekken?

15. Hoe zit het met de werklast van het hulpteam? Kunnen zij optimale hulp bieden en wat zijn de knelpunten?

16. Zo ja, er is sprake van een piekbelasting, welke maatregelen treft het college om dit op te lossen?

17. De verlenging van het hulpteam tot en met 2025 geeft het team meer tijd en mogelijkheden om gedupeerden te helpen. Is deze maatregel voldoende om de werklast te verlagen?

18. De gemeente is volgens het herijkingsproces verantwoordelijk voor het inplannen van de driegesprekken. Hoeveel gesprekken zijn er al gevoerd en hoeveel worden nog ingepland?

Verder werd in de wethoudersbrief van 30 augustus 2022 aangegeven dat via het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen de kindregeling van start zou gaan. De kindregeling zou ervoor zorgen dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen.

19. Hoeveel kinderen in Barendrecht hebben deze financiële vergoeding ontvangen?

20. Houdt/heeft het college contact met deze kinderen? Of gaat dit alleen via de ouders?


De beantwoording van de wethouder kunt u hieronder terugvinden. Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen.

2b-561065-Antwoordbrief-wethouder-de-Hoop-over-Toeslagenaffaire

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *