1119 raadsleden uit 302 gemeenten tekenen manifest “Zonder geld geen gemeenten!”

Sluiting zwembaden en bibliotheken dreigt door Ravijnjaar

Raadsleden uit alle gemeenten in Nederland luiden de noodklok. De rijksoverheid wil maar liefst 3 miljard euro bezuinigen op de dorpen en steden. “Dit kan het einde betekenen van zwembaden, bibliotheken en sportvoorzieningen. Maar de gevolgen zullen ook te merken zijn voor de jeugdhulp, ouderenhulp en de zorg voor de meest kwetsbaren.”

Niet minder dan 1119 raadsleden uit het hele land hebben een manifest ondertekend van Raden in Verzet. In dit manifest roepen zij het nieuw te vormen kabinet en de Tweede Kamer op te zorgen voor voldoende geld om alle maatschappelijke taken uit te voeren, die door de Rijksoverheid bij de gemeenten zijn belegd. Het manifest wordt maandag 29 januari aangeboden aan informateur Ronald Plasterk, aan alle fracties in de Tweede Kamer én specifiek aan de leden van de vaste Kamercommissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De actiegroep ‘Raden in Verzet; Samen met elkaar” strijdt tegen de miljardenkorting die dreigt voor gemeenten vanaf 2026. De actiegroep heeft het manifest “Zonder geld geen gemeenten” opgesteld dat aan alle raadsleden in Nederland is gestuurd. Het manifest roept alle landelijke politieke partijen op ervoor te zorgen dat gemeenten voldoende geld krijgen voor alle taken die zij moeten uitvoeren.

Sharon Dijksma

Zaterdag 27 januari is dit manifest in het stadhuis van Utrecht aangeboden aan Sharon Dijksma, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiermee spreekt de actiegroep de steun uit voor de gesprekken tussen de VNG en de Rijksoverheid over de gemeentefinanciën en toont Raden in Verzet aan, dat de belangen van de gemeenten en de gemeenteraadsleden samen opgaan. Bij het in ontvangst nemen van het manifest gaf Dijksma aan: “Ik ben blij dat gemeenteraden een eigen geluid laten horen richting de Haagse politiek, net zoals wij als VNG dat doen!”

 “Veel raadsleden maken zich grote zorgen”, zo laat Sicco Louw, voorzitter van Raden in Verzet en raadslid in Zoetermeer, weten. “Raadsleden willen bouwen aan hun gemeente en niet de voorzieningen in hun dorp of stad steen voor steen afbreken! Gemeenten moeten met het dreigende tekort gaan bezuinigen op voorzieningen voor hun inwoners.”

Naast het mogelijk sluiten van zwembaden en bibliotheken zal dit ook grote gevolgen hebben voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven als woningbouw, criminaliteitsbestrijding, zorg voor jongeren en ouderen, klimaat en energietransitie. Louw: “Dit zijn onderwerpen die pas écht en duurzaam in Nederland opgelost kunnen worden, als de gemeenten én hun raadsleden daartoe ook structureel financieel in staat worden gesteld.”

Ravijnjaar 2026

De 3 miljard euro aan bezuinigingen zouden moeten ingaan vanaf 2026. De raadsleden spreken nu al van het ‘Ravijnjaar’. “Dit financiële ravijn van 3 miljard euro is simpelweg niet op te hoesten door gemeenten”, aldus Louw. “Daarom mobiliseert Raden in Verzet de raadsleden in het hele land. Wij geven de raadsleden een stem richting de landelijke politiek.”

Deze week stuurt het actiecomité aan alle gemeenteraden een motie waarin colleges van Burgemeester en Wethouders opgeroepen worden het nieuwe kabinet te wijzen op de noodzaak om gemeenten voldoende geld te geven om hun taken te kunnen uitvoeren en om hun noodzakelijke voorzieningen in stand te kunnen houden.

De actiegroep Raden in verzet, samen voor elkaar strijdt met een kerngroep van negen raadsleden uit het land namens alle 8000 raadsleden in Nederland voor structureel voldoende middelen om alle bij de gemeenten neergelegde maatschappelijke taken goed uit te kunnen voeren.

De kerngroep bestaat uit de volgende raadsleden:

– Nico de Jong – gemeente Alphen aan den Rijn
– Tina Jakoeb – gemeente Barendrecht
– Cathy Noordergraaf – gemeente Hilvarenbeek
– Joep Derksen – gemeente Teylingen
– Léon van Dun – gemeente West-Betuwe
– Anna de Groot – gemeente Zaanstad
– Rob Duiven – gemeente Zoetermeer
– Sicco Louw – gemeente Zoetermeer
– David Weekenstroo – gemeente Zoetermeer

Het actiecomité werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en steunt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij haar inzet tijdens de onderhandelingen met de Rijksoverheid.

Inhoud manifest

Het manifest roept het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer op te zorgen dat gemeenten die belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren door hiervoor voldoende geld beschikbaar te stellen zodat:

1. De gemeenten structureel over voldoende middelen beschíkken via het gemeentefonds. Voorbeelden: afschaffing van de opschalingskorting, voortzetten van de bestaande financieringssystematiek en indexering van de fondsen passend bij echte (stijgende) kosten op wettelijke (zorg)taken;

2. De gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen;

3. Gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de benodigde middelen bij de gemeenten terechtkomen; en

4. De interbestuurlijke (financiële) verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking worden hersteld en verankerd.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *